ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, czyli dobrze nam znana Kambodża jest jednym z najczęściej odwiedzanych krajów azjatyckich. Zachwyca wspaniałą kuchnią, gościnnością, zabytkami i atrakcjami oraz zapierającymi dech w piersiach krajobrazami.

Kambodża | Kambodżańskie krajobrazy przy granicy z LaosemKambodża | Kambodżańskie krajobrazy przy granicy z Laosem (by honan )

 

Położenie geograficzne Kambodży

Kambodża położona jest północno wschodniej Azji na półwyspie Indochińskim. Od południowo-zachodniej strony oblewają ją wody Zatoki Tajlandzkiej.

Od zachodu graniczy z Tajlandią, od północy z Laosem, a od wschodu z Wietnamem.

Granice Kambodży

Granica lądowa z Tajlandią liczy 803 km, z Laosem – 541 km, zaś z Wietnamem – 930 km.

Długość linii brzegowej kraju wynosi 443 km.

Informacje podstawowe

  • Powierzchnia państwa – 181 040 km² (89. na świecie)
  • Liczba ludności – około 14 017 000 (62. na świecie)
  • Najwyższe szczyty – Phnum Aôral o wysokości 1771 m n.p.m. w Górach Kardamonowych
  • Lasy – zajmują około 40% powierzchni (jeszcze w latach 60. Było ich około 75%)

Ukształtowanie terenu

Większą część kraju zajmują tereny równinne (Równina Kambodżańska) otoczone pasmami górskimi. Na południowym zachodzie znajdują się Góry Kardamonowe, które następnie przechodzą w pasmo Gór Słoniowych. Naturalną granicę z Tajlandią tworzą, położone na północy kraju, piaskowcowe góry Dangrek. Na północnowschodnim krańcu Kambodży znajdują się Góry Annamskie. Tereny nad zatoką są głównie nizinne. 75 % kraju zajmuje Basen Tonle Sap otaczający wielkie centralnie położone Jezioro Tonle Sap.

Fauna i flora

Niemal połowę powierzchni Kambodży zajmują kompleksy wiecznie zielonej dżungli tropikalnej. Najcenniejsze gatunki drzew: palisandrowe, hebanowe, kom i sandałowe.

Obszary Kambodży zamieszkują m.in.: jelenie, tapiry, tygrysy, niedźwiedzie, pantery, słonie, dzikie bawoły, rysie błotne, krokodyle, małpy, liczne gatunki gadów, ptactwa i szereg innych.

Miasta Kambodży

Kambodża liczy około 40 miast, w których liczna mieszkańców przekracza 4 tys. Stolicą i największym miastem jest Phnom Penh (około 1 mln mieszkańców). Drugim największym miastem jest Siem Reap liczące około 150 tys. mieszkańców.

Kambodża | W ukształtowaniu terenu Kambodży dominują obszary równinneKambodża | W ukształtowaniu terenu Kambodży dominują obszary równinne (by Wilfried Maehlmann)

Autor: Darek Kozicki

Zainteresują Cię również

Krótka wizyta u lekarza medycyny tropikalnej w pytaniach i odpowiedziach Krótka wizyta u lekarza medycyny tropikalnej w pytaniach i odpowiedziach
Wielu turystów, szczególnie tych wybierających się w tropiki po raz pierwszy, nurtują pytania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w...
Festiwal Kultury Narodowej w Pailin Festiwal Kultury Narodowej w Pailin
W prowincji Pailin, znajdującej się około 400 km na zachód od Phnom Penh, niedawno zakończył się trwający od 2 marca Festiwal...
15. Międzynarodowy Półmaraton Angkor Wat 15. Międzynarodowy Półmaraton Angkor Wat
W ostatni weekend (4-5 XII 2010) na terenie słynnego kompleksu świątynnego Angkor odbył się 15. Międzynarodowy Półmaraton –...
Kultura buddyjska w Twoim mieście Kultura buddyjska w Twoim mieście
W dniach 22-28 listopada, na terenie Gdyni i Gdańska, odbywa się trzecia już edycja Trójmiejskiego Festiwalu Kultury Buddyjskiej...

 

Na tej stronie używamy plików cookie.

Sprawdz politykę prywatności