ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, czyli dobrze nam znana Kambodża jest jednym z najczęściej odwiedzanych krajów azjatyckich. Zachwyca wspaniałą kuchnią, gościnnością, zabytkami i atrakcjami oraz zapierającymi dech w piersiach krajobrazami.

Kambodża | Kambodżańskie krajobrazy przy granicy z LaosemKambodża | Kambodżańskie krajobrazy przy granicy z Laosem (by honan )

 

Położenie geograficzne Kambodży

Kambodża położona jest północno wschodniej Azji na półwyspie Indochińskim. Od południowo-zachodniej strony oblewają ją wody Zatoki Tajlandzkiej.

Od zachodu graniczy z Tajlandią, od północy z Laosem, a od wschodu z Wietnamem.

Granice Kambodży

Granica lądowa z Tajlandią liczy 803 km, z Laosem – 541 km, zaś z Wietnamem – 930 km.

Długość linii brzegowej kraju wynosi 443 km.

Informacje podstawowe

  • Powierzchnia państwa – 181 040 km² (89. na świecie)
  • Liczba ludności – około 14 017 000 (62. na świecie)
  • Najwyższe szczyty – Phnum Aôral o wysokości 1771 m n.p.m. w Górach Kardamonowych
  • Lasy – zajmują około 40% powierzchni (jeszcze w latach 60. Było ich około 75%)

Ukształtowanie terenu

Większą część kraju zajmują tereny równinne (Równina Kambodżańska) otoczone pasmami górskimi. Na południowym zachodzie znajdują się Góry Kardamonowe, które następnie przechodzą w pasmo Gór Słoniowych. Naturalną granicę z Tajlandią tworzą, położone na północy kraju, piaskowcowe góry Dangrek. Na północnowschodnim krańcu Kambodży znajdują się Góry Annamskie. Tereny nad zatoką są głównie nizinne. 75 % kraju zajmuje Basen Tonle Sap otaczający wielkie centralnie położone Jezioro Tonle Sap.

Fauna i flora

Niemal połowę powierzchni Kambodży zajmują kompleksy wiecznie zielonej dżungli tropikalnej. Najcenniejsze gatunki drzew: palisandrowe, hebanowe, kom i sandałowe.

Obszary Kambodży zamieszkują m.in.: jelenie, tapiry, tygrysy, niedźwiedzie, pantery, słonie, dzikie bawoły, rysie błotne, krokodyle, małpy, liczne gatunki gadów, ptactwa i szereg innych.

Miasta Kambodży

Kambodża liczy około 40 miast, w których liczna mieszkańców przekracza 4 tys. Stolicą i największym miastem jest Phnom Penh (około 1 mln mieszkańców). Drugim największym miastem jest Siem Reap liczące około 150 tys. mieszkańców.

Kambodża | W ukształtowaniu terenu Kambodży dominują obszary równinneKambodża | W ukształtowaniu terenu Kambodży dominują obszary równinne (by Wilfried Maehlmann)

Autor: Darek Kozicki

Zainteresują Cię również

„Słoneczna” przyszłość Kambodży „Słoneczna” przyszłość Kambodży
Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich Kambodży planuje hurtowy zakup 12 000 systemów solarnych paneli, mających dostarczać...
Siem Reap w pierwszej dziesiątce World's Best Awards 2011 Siem Reap w pierwszej dziesiątce World's Best Awards 2011
Po raz pierwszy w historii, na liście TOP 10 cities w rankingu organizowanym przez wpływowy magazyn podróżniczy "Travel + Leisure...
Kultura buddyjska w Twoim mieście Kultura buddyjska w Twoim mieście
W dniach 22-28 listopada, na terenie Gdyni i Gdańska, odbywa się trzecia już edycja Trójmiejskiego Festiwalu Kultury Buddyjskiej...
Szef opozycji skazany na 10 lat więzienia Szef opozycji skazany na 10 lat więzienia
Przywódca kambodżańskiej opozycji Sam Rainsy został skazany na 10 lat więzienia. Rainsy jest przewodniczącym jedynej partii...

 

Na tej stronie używamy plików cookie.

Sprawdz politykę prywatności